Ochrona danych osobowych w bibliotece zgodnie z RODO

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubyczy Królewskiej. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 6, NIP: 921-202-90-65, tel. 509 207 465; e-mail: biblioteka@lubycza.pl.

1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Usług GBP w Lubyczy Królewskiej;

d) organizacji warsztatów oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych przez GBP w Lubyczy Królewskiej oraz Centrum Promocji Kultury i Turystyki działającego przy GBP w Lubyczy Królewskiej;

e) przesyłania informacji dotyczących zajęć organizowanych przez GBP w Lubyczy Królewskiej oraz Centrum Promocji Kultury i Turystyki działającego przy GBP w Lubyczy Królewskiej;

f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) pesel;

c) adres zamieszkania;

d) nr telefonu;

e) adres e-mail;

f) karty bibliotecznej;

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubyczy Królewskiej.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubyczy Królewskiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czas przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty).

 Przekazywanie danych

1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminna Biblioteką Publiczną w Lubyczy Królewskiej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej.Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

Wszystkie prawa zastrzeżone - © 2023 Lubycza Czyta