REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej zwana dalej Biblioteką, jest gminną jednostką organizacyjną.

§ 2

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele polscy zamieszkali na terenie Polski.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane zgodnie z art.14 ust.2 z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
3. Opłaty mogą być pobierane:
-za usługi informacyjne, bibliograficzne ,oraz za wypożyczenie międzybiblioteczne.
– w formie kaucji za wypożyczenie materiałów bibliotecznych,
– za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
– za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych,
4. Wysokość opłaty , o której mowa nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi.

§ 3

1. Zapisy do biblioteki są dobrowolne.
2. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinien :
a) okazać (dowód tożsamości lub paszport ), legitymację szkolną w przypadku uczniów.
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
3. Podpisując kartę zapisu czytelnik wyraża zgodę na:
-udostępnienie swoich danych osobowych do prowadzenia działalności statutowej biblioteki, w szczególności rejestracji czytelników i wypożyczeń, statystyki, egzekwowanie nie zwróconych zasobów bibliotecznych.
– przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 4

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki( lub więcej za zgodą bibliotekarza), na okres 1 miesiąca, z wyjątkiem: książek popularnonaukowych.
2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w ich doborze .
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Na prośbę czytelnika biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki , jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników..
5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację , w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
6. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

§ 5

1. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu w czytelni.
2. Czytelnik korzystający ze zbiorów księgozbioru podręcznego na miejscu lub prenumerowanej prasy zobowiązany jest wpisać się czytelnie do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

§ 6

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniemi zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
3. Czytelnik może , za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uregulowania kar, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.

POZOSTAŁE USŁUGI

§ 7

1. Czytelnik może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług internetowych na stanowiskach do tego przeznaczonych .
2. Ze sprzętu komputerowego i usług internetowych można korzystać w dniach i godzinach otwarcia biblioteki
3. Osoba zamierzająca korzystać ze stanowiska komputerowego jest zobowiązana zapisać się do biblioteki.
4. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
5. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę w ciągu jednego dnia .Czas pracy na stanowisku komputerowym można przedłużyć , jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób .
6. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia powinny niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.
7. Odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki ponosi użytkownik.
8. Pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania kont i stron www oraz za zawartość przesyłanych listów i treści publikowanych na stronach www ponosi ich autor i użytkownik.
9. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować pracę osób przy stanowiskach komputerowych. W przypadku naruszenia regulaminu pracownicy biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika przy komputerze.
10. Osoby zachowujące się głośno i przeszkadzające innym użytkownikom będą wypraszane z biblioteki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Czytelnik ma obowiązek znać aktualny regulamin i stosować się do jego zapisów.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.
4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie do pracowników biblioteki lub bezpośrednio do dyrektora biblioteki.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2012 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone - © 2023 Lubycza Czyta