DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Jana III Sobieskiego 6

22-680 Lubycza Królewska

tel: 509-207-465

e-mail: gbp.lubycza@vp.pl, biblioteka@lubycza.pl ;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej (http://lubyczaczyta.pl, https://skamienialedrzewa.wordpress.com) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Żmuda. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509207465 lub poprzez złożenie wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

  • Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów.

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku ma podest dla osób niepełnosprawnych. Schody wewnątrz i na zewnątrz budynku oklejone są w taśmami ostrzegawczymi koloru czarno-żółtego. W budynku na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej znajdującego się na parterze budynku z prośbą o informację lub pomoc, oraz skorzystać ze stanowisk komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem oraz na placu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej przy ulicy Jana III Sobieskiego 6 funkcjonuje parking przeznaczony dla pracowników i interesantów z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Machnowie Nowym mieści się na parterze. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jednak wewnątrz nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Występującymi barierami są:

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

– brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach 65 mieści się na parterze. Do budynku można wjechać wózkiem dla osób niepełnosprawnych. W budynku na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: http://lubyczaczyta.pl, – 1 października 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 23 marca 2021 r.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16 września 2020 r .

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Wszystkie prawa zastrzeżone - © 2023 Lubycza Czyta